درباره روز به روز گشت

عهد نامه
در پيشگاه خداوند متعال، با خود عهد مي‌بندیم كه همه روزه و در تمام ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي آرام و در نهايت نظم و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده، با ارباب رجوع و همكاران تعامل برقرار نموده و در كوتاهترين زمان ممكن امور محوله را دركمال صداقت و رعايت انصاف و استانداردهای مربوط به انجام رسانيده و درصورت برآورده نشدن خواسته ارباب رجوع و همكاران ، توضيحات كافي را براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايیم و در راستاي اهداف متعالي شرکت روز به روز گشت ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، خود را مقيد به اجراي رسالت، اصول و منشور اخلاقی ذيل دانسته و به آن پايبند باشیم.

منشور اخلاقی شرکت روز به روز گشت
ما كاركنان شركت روز به روز گشت با ايمان به اراده خالق هستي و درجهت حفظ منافع مشتری و شرکت و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما هستند جلب رضایت آنان را سر لوحه کار خود میدانیم.

ما بر اين باوريم كه مشتريان، سرمايه‌ و پشتیبانهای واقعي این شرکت بوده، شخصيت و جايگاه ايشان در فرايند ارتباطات متقابل محفوظ و حضور آنان را در شرکت خود مغتنم مي شماریم.

ما كاركنان شرکت روز به روز گشت با هر گونه انتقاد، نظر و پيشنهاد از سوي مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات مربوطه استفاده ‌نمايد.

ما كاركنان شرکت روز به روز گشت مصمم هستیم خدمات گردشگری خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه‏اي مناسب ونوين در اختيار مشتريان خود قرار دهیم.

ما كاركنان شرکت روز به روز گشت در ساختار نظام مدیریت منابع انسانی و فرهنگ جاری شرکت از هر گونه شايعه‌سازي، تهمت، غيبت و خبر چيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد پرهیز نماییم.

ما كاركنان شرکت روز به روز گشت رازداري و خودداري از افشاي اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان را از اهم وظايف خود دانسته و به آن پايبندیم.

ما كاركنان شرکت روز به روز گشت بر اين باوریم كه مبناي ارزيابي فعاليت هايمان نظرات و ميزان رضايت مشتريان در امور گردشگری است.

ما کارکنان شرکت روز به روز گشت بر خود ایمان داریم هر آنچه که در تصور شماست را انجام و با شعار قانون جاذبه گروه نقطه اوج شمارا جذب نماییم.