تور 1روزه

 

 

 

سفر به سرزمین لاله ها

ویژه فستیوال بهاره95


اتوبوس:44نفره                      Bus:44 pax V.I.P

تاریخ اعتبار:95/03/31       ValidOnDate:20Jun15

شماره پکیج:PackageNo:Dasht95/1    Dasht95/1


 

ابیانه

ویژه فستیوال بهاره95


اتوبوس:44نفره                      Bus:44 pax V.I.P

تاریخ اعتبار:95/06/31       ValidOnDate:21Sep15

شماره پکیج:PackageNo: 95/1     Abyaneh95/1


کویر مصر شاد

ویژه فستیوال پاییز95


اتوبوس:44نفره                      Bus:44 pax V.I.P

تاریخ اعتبار:95/03/31       ValidOnDate:20Jun15

شماره پکیج:PackageNo:KM95/1            KM95/1


 
 

 

ماسوله شاد شاد

ویژه فستیوال بهاره95


اتوبوس:44نفره                    Bus:44 pax V.I.P

تاریخ اعتبار:95/06/31       ValidOnDate:21Sep15

شماره پکیج:     PackageNo:     Masouleh95/1


قلعه رودخان شاد شاد

ویژه فستیوال بهاره95


اتوبوس:44نفره                    Bus:44 pax V.I.P

تاریخ اعتبار:95/06/31       ValidOnDate:21Sep15

شماره پکیج:PackageNo:Gal95/1        Gal95/1


 

نمک آبرود شاد شاد

ویژه فستیوال بهاره95


اتوبوس:44نفره                      Bus:44 pax V.I.P

تاریخ اعتبار:95/06/31       ValidOnDate:21Sep15

شماره پکیج:PackageNo:Namak95/1 Namak95/1