تور ارمنستان

 

هتـل تک ارمنستان

 Armenia Hotel

تور ارمنستان - Armenia  

 4 روز و 3 شب

تور ارمنستان - Armenia  

 4 روز و 3 شب

 

Hotel: ARM

Valid: 30Oct16

Pkg: ARM95/2 

هتل: ارمنستان

ناریخ اعتبار: 95/08/09

شماره پکیج: ARM95/2 

Airline: Prog

Valid: 30Oct16

Pkg: ARM95/2

هواپیمایی: برنامه ای

ناریخ اعتبار: 95/08/09

شماره پکیج: ARM95/2

Bus: 25P- V.I.P

Valid: 22Jun17

Pkg: ARM96/2

اتوبوس: 25 نفره

ناریخ اعتبار: 96/04/01

شماره پکیج: ARM96/2